Bestil elektriker
Privat
Erhverv

H. Helbo Hansen A/S miljømål og miljøpolitik.

Allerede ved planlægningen af leverancer og indkøb af produkter og ydelser skal der tages hensyn til mulige konsekvenser for miljøet. Dette gælder også overfor eventuelle underentreprenører, hvor H. Helbo Hansen A/S vil udføre interne audits efter behov, for at sikre, at kravene overholdes. Ydre forhold er tillige vurderet.

Det er vort mål – også ud over gældende miljøkrav – at undgå miljøbelastninger eller at reducere disse til et realistisk minimum.

Miljøpolitik

Helbo Hansen A/S vil bidrage til at opfylde de mål, som samfundet stiller på miljøområdet.

Ledelsen sikrer regelmæssigt, at miljøledelsessystemet fungerer og om muligt optimeres. Dette sker via løbende interne miljøaudits og granskning i forhold til forbedringer, og

 • at der er udarbejdet målsætninger og mål for alle afdelinger omfattet af dette ISO 14001 system og at disse ligger indenfor anvendelsesområdet.
 • at disse er udarbejdet på baggrund af de væsentlige miljøforhold.
 • at der er udarbejdet programmer til at opnå målsætninger og mål.
 • at mål er direkte målbare og i øvrigt relaterer sig til miljøpolitikken.
 • at ansvar er delegeret og der er afsat de nødvendige ressourcer
 • at målsætninger og mål er implementerede og kommunikerede til medarbejdere, underleverandører og samarbejdspartnere, samt sikre at disse er forstået
 • at miljøpolitikken er klart defineret, beskrevet og vedligeholdes
 • at behov for uddannelse og træning er vurderet
 • at eventuelle kundeklager håndteres
 • at vi overholder gældende lov - og myndighedskrav

Den enkelte afdelingsleder sikrer, at de væsentlige miljøforhold fra risikoanalysen overføres til "Mest betydende miljøforhold" i procedure. Der skal tillige sikres vurdering af tiltag til igangsættelse af intern audit hos samarbejdspartnere/underleverandører ved tvivl om deres overholdelse af miljøforholdene.

Projektledelsen definerer i samarbejde med kunden miljømål for de enkelte projekter, hvor det er relevant, og altid hvor det er et kundekrav.

Aktiviteter skal tilrettelægges og materialer anskaffes med fokus på minimering af det samlede ressourceforbrug og med en erstatning af miljøskadelige stoffer og handlinger med mindre eller ikke skadelige stoffer og handlinger.

Aktiviteter skal planlægges og gennemføres med henblik på en minimering af svind og spild for minimering af det samlede ressourceforbrug.

Aktiviteter skal planlægges med henblik på størst mulig genanvendelse af materialeressourcer, herunder sortering/deponering af ikke genanvendelige materialer og komponenter, i henhold til den gældende lovgivning og bygherrens ønsker.

Miljømål skal som minimum defineres og måles, når f.eks. kundetilfredshedsmålinger, problemrapporter eller lignende indikerer, at den overordnede miljømålsætning er truet.

Alle medarbejdere er forpligtet til miljørigtig adfærd og aktivt at bidrage til at sikre miljøet.

Måling og rapportering af fejl og forbedringer vil blive foretaget løbende.

På projektet vil der blive foretaget miljøaudit i henhold til projektets auditplan beskrevet i KS- Journal.

Samtidig vil vi:

 • lade miljøhensyn indgå i alle relevante beslutninger,
 • måle og registrere relevante ressourceforbrug og miljøbelastninger med henblik på fortsatte forbedringer,
 • at der med basis heri bl.a. sættes fokus på grønne indkøb, energiforbrug, affaldshåndtering, støjforhold, emissioner og anvendelsen af kemikalier,
 • motivere medarbejdere og eventuelle underentreprenører til at handle miljøbevidst,
 • offentliggøre miljøpolitikken på web, men ikke "Mest betydende miljøforhold"
 • vi tilstræber, at sikre, at underentreprenører har udviklet procedurer for en miljøpolitik,
 • gennem en proaktiv indsats at forebygge og minimere miljøpåvirkninger fra vores aktiviteter.


Miljømål:

H. Helbo Hansen A/S har opstillet nogle miljømål, som er konsistente med miljøpolitikken og som imødekommer miljøkravene. Alle målene er listet i "Mest betydende miljøforhold", som er valgt ud fra risikoanalysen. Herefter de er opdelt i henholdsvis miljøpræstationer og områder som vi løbende vil overvåge. Der måles og overvåges over en 12 måneders periode og evalueres herefter. Perioden opdeles i 4 kontrolmålinger, som behandles på miljøgruppemødet.
Adm. direktør er ansvarlig for ovennævnte


Mest betydende miljøforhold,

Hovedkontor/afdelinger/lager/butik/værksted:

 • Forbrug af vand/varme og elektricitet
 • Tonere til printere og maskindele
 • Emballage, plastic og papirforbrug
 • Batterier (Akku)


Udførelse af arbejde:

 • Brændstof - og oliespild
 • Brændstofforbrug servicebiler
 • Støj
 • Emission fra maskiner og køretøjer
 • Støv (asfalt, beton mv)
 • Pap, papir, plastic og skummaterialer
 • Jern - og metalrester
 • Beton, asfalt og overskudsjord (forurenet)
 • Batterier
 • Kabelaffald
 • Lyskilder
 • Jern og porcelæn


Rengøring (underleverandør):

 • Rengøringsmidler. Vi vil tilstræbe, at der i størst muligt omfang anvendes økologimærkede produkter / miljømærkede midler.
 • El-forbrug


Følgende er H. Helbo Hansen A/S miljøpræstationer:

 • Reduktion af elforbrug med 3 % i forhold til kalenderår 2013 niveau
 • Papirforbruget skal nedbringes med 10% i forhold til kalenderår 2013 niveau
 • H. Helbo Hansens vognpark skal løbende skiftes med henblik på at have de mest miljørigtige biler/lastbiler. Varevogne skiftes derfor minimum hvert 4. år. Vognparken er monteret med partikel- og miljøfiltre, og brændstof handles hos leverandører, der løbende udvikler nye og mindre miljøbelastende drivmidler.
 • Ingen(0) skriftlige klager som skyldes urigtig miljømæssig adfærd af Helbo medarbejder.
 • Affaldet skal sorteres med mere end 80 % til genanvendelse


Følgende er områder som vi løbende vil overvåge:

 • At medarbejdere samt underleverandører overholder de krævede procedurer
 • At vi ved indkøb tilstræber at anvende det mest miljørigtige produkt
 • Vand- og varmeforbruget
 • At der ikke sker en unødig forøgelse af brændstofforbruget.
 • Støj - og støvklager
 • Kommunikation til montører optimeres (Elektronisk arbejdsseddel)
 • Alle afvigelser rettes og forebygges - reducere antallet af fejlmeldinger
 • Alle procedurer efterleves til enhver tid (Affaldssortering er fast punkt på skema for slutkontrol)
 • Korrekt opbevaring af væsker og kemikalier
 • Ydre forhold

Se vores ISO14001 certifikat her